کارتپوستال های طراحی شده از کیم هیون جونگ توسط تکتم.....


بازم سلام بچه هامن این با سری سوم کارت پوستالایی که خودم درست میکنم اومدم البته این بار با کیم هیون جونگ برین ببینین و نظرتون رو راجبش بگینا......      http://up.vatandownload.com/images/p2kr96rqx3llxqnzrrb.jpg

  ,واسه دیدن بقیه زود بپر ادامه مطلب

http://up.vatandownload.com/images/s53cxs5jca9s73w1m90o.jpg      http://up.vatandownload.com/images/p2kr96rqx3llxqnzrrb.jpg

http://up.vatandownload.com/images/q6m47a8drt3mokubbdpt.jpg      http://up.vatandownload.com/images/ybjvoy0toqxnaau1lwgr.jpg

http://up.vatandownload.com/images/w15a2b0shzlwxvpcqg29.jpg     http://up.vatandownload.com/images/twdl8psfbxxsa9vpn5w.jpg